سیدحسن کابلی

درباره من

دکتر سیدحسن کابلی
image

استادیار گروه آموزشی مناطق خشک و بیابانی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

Citation

33

h-index

4

i10-index

0

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1390

دکتری

تهران

تجارب

1380

پژوهشگر

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

1397

مدیر گروه بیابان‌زدایی

دانشگاه سمنان

1392

عضو هیات علمی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور

اولویت های پژوهشی

بوم شناسی انسانی

بوم شناسي احياء

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌محیطی با توسعه پایدار اکوتوریسم (مطالعه موردی: شهرستان های مهدی¬شهر و سمنان)
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
9411728003, ^سیدحسن کابلی, ^سکینه جعفری*
اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره)
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای ) موسسه آموزش عالی قشم(2018)
9311819002, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد نجارزاده
مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان
آمایش جغرافیایی فضا(2018)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, حسن حاجی محمدی, ^سیدحسن کابلی, ^علیرضا مشکی, حمیدرضا عسگری
بررسی تغییرات برخی خصوصیات خاک در رویشگاه های طبیعی گیاه لگجی Capparis spinosa در استان بوشهر
مرتع و آبخیزداری(2018)
9311817003, ^سیدحسن کابلی*, علی اشرف جعفری, پرویز بیات
Prediction of Rural Women Empowerment receiving Microcredits through Carbon Sequestration Project (CSP) in South Khorasan Province (Iran)
Desert(2018)
9211817003, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد رضا یزدانی, یاسر محمدی
بررسی و ارزیابی وضعیت و گرایش مرتع در تیپ‌های گیاهی منطقه‌ی علاء سمنان
فصلنامه اکوسیستم­های طبیعی ایران(2018)
فاطمه فرزانه پی*, ناهید علی پور, نگین پاک, ^سیدحسن کابلی, طیبه مصباح زاده
نقش میانجی اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی و کاهش اثرات اقتصادی-اجتماعی ریزگردها (مطالعه موردی: پروژه بین المللی ترسیب کربن خراسان جنوبی)
پژوهش های فرسایش محیطی(2018)
9211817003, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد رضا یزدانی, یاسر محمدی
ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی سدسازی و تاثیر آن بر نظام بهره‌برداری سنتی
جغرافیا و پایداری محیط(2017)
9311819002, ^سیدحسن کابلی*
Effect of Land Use Change on Carbon Sequestration: A Case Study in Shahmirzad Walnut Orchad, Semnan, Iran
RESEARCH JOURNAL OF BIOLOGY(2015)
8912819002, دکتر حسینی, ^سیدحسن کابلی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مدل شایستگی مرتع از جنبه زنبورداری با استفاده از GIS
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي(2014)
شهربانو فدایی, حسین ارزانی, حسنی آذرنیوند, غلامعلی نهضتی, ^سیدحسن کابلی
Evaluation of Desertification Intensity with Using of ״Iranian Model for Desertification Potential Assessment״ in the Marghzar of Shahrekord,S
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research(2013)
زهرا بیات*, ^سیدحسن کابلی, ^محمد رحیمی, ^شیما نیکو, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ندا سلیمان دهکردی
پهنه بىدی شدت خطر فرسایش بادی با استفاده از مدل اریفر در مىطقه اشتهارد
جنگل و مرتع(0)
حامد خیراندیش*, ^سیدحسن کابلی, مجتبی جىت رستمی, علی طاهری
بررسی اعتبار ابعاد توانمند سازی زنان عضوء صندوق های اعتباری خرد روستایی پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران(2018-05-08)
9211817003, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد رضا یزدانی, یاسر محمدی
مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده منطق فازی با هدف کمک به توسعه پایدار منابع آبی (مطالعه موردی :حوض سلطان قم)
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت(2018-02-24)
^محمد رضا یزدانی, ^هایده آراء, ^سیدحسن کابلی
بررسی پتانسیل گردشگری جزیره قشم با هدف توسعه پایدار
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^سیدحسن کابلی, 9211820012
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از k - نزدیک ترین همسا یگی
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(2015-08-06)
9211819002, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
بررسی تاثیر عوامل مختلف بر آبگریزی و رطوبت بحرانی خاک های آبگریز
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, سیده مهرنوش میربابایی, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^سیدحسن کابلی
بررسی ارتباط بین بعد فرکتال توزیع اندازه ذرات و خصوصیات خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, سیده مهرنوش میربابایی, ^سیدحسن کابلی
ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییر روستا به شهر و تعارضات حاصل در نظام دامداری سنتی ، مطالعه موردی روستای حسن آباد –سنندج
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^سیدحسن کابلی
بررسی کارایی برازش مدل‌های مختلف نفوذ آب به خاک بر داده‌های رینگ مضاعف
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^محمد رضا یزدانی, ^سیدحسن کابلی
مطالعه تطبیقی چهار نمایه خشکسالی در ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی خراسان رضوی
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^سیدحسن کابلی, ^محمد رحیمی
بررسی تغییرات ماهانه خطرآتش سوزی جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2014-10-30)
9012819005, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی, ^محمد رضا یزدانی
بررسي تاثير كاربري اراضي بر ميزان ترتيب كربن
عبدي پور مريم(تاریخ دفاع: 1391/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي با استفاده از تحليل سري هاي زماني(مطالعه موردي :استان خراسان جنوبي )
مومني كبري(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كارايي شاخص هاي خشكسالي در انطباق با عملكردگندم و جو ديم (مطالعه مورد :استان خراسان رضوي)
آراسته مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و تحليل تاثير تغييرات اقليمي بر عوامل مختلف فنولوژي گندم (مطالعه موردي:استان فارس-شهرستان زرقان)
عطائي سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش توانمندسازي جوامع محلي در مديريت پايدار منابع طبيعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رامه) طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود
رجبي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي احداث سدهاي مخزني (مطالعه موردي : سد سيازاخ)
اكبرزاده پيمان(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت (مطالعه موردي : خيار گلخانه اي)
شبگيرپور مايده(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد رواناب در بخش جنبوبي حوضه آبخيز حبله رود با مدلSWAT
اسدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و مقايسه كارآيي روش هاي مختلف كاشت تاغ مطالعه موردي منطقه صوفي آباد سمنان
آقازاده شيدا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر تغيير كاربري اراضي و تغيير اقليم بر ميزان رواناب (مطالعه موردي : حوزه آبخيز سد نمرود)
حاجي علي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر انگيزه و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زيست محيطي با توسعه پايدار اكوتوريسم
پارسا سمانه(تاریخ دفاع: 1396/02/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي مناطق مستعد كشت زعفران به روش تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي: استان سمنان)
رضوي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات پروژه ترسيب كربن بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيك توسعه پايدار جوامع روستايي با استفاده از شاخص تركيبي (مطالعه موردي استان خراسان جنوبي)
نعمت الهي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1397/12/09) ، مقطع : دكتري
امكان سنجي بوم شناختي - اقتصادي كاشت لگجي در اراضي ديم كم بازده به منظور افزايش بهره وري( مطالعه موردي دشتهاي ساحلي استان بوشهر)
فخري فرهاد(تاریخ دفاع: 1397/07/09) ، مقطع : دكتري
اثرات تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام های هوایی گندم(مولفه های رشد) آبیاری تحت شرایط ظرفیت زراعی
(2017-12-10)
مطالعه تاثیر درصد پوشش گیاهی و شدت باران بر فرسایش آبی در شهرستان سمنان
(2016-11-27)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شناسايي گياهان مناطق خشك و بياباني   (6 بار دانلود)
رشته : مدیریت مناطق خشک و بیابانی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مناطق خشک و بیابانی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
hkaboli@semnan.ac.ir
(+98)2331535553

فرم تماس